SA SHI SU SE SO

hk11sa hk12shi hk13su hk14se hk15so

Click hiragana to watch stroke animation !

<sa>2hk11sa

<shi>2hk12shi

<su>2hk13su

<se>2hk14se

<so>2hk15so

 

Next –> TA CHI TSU TE TO